Missie, Visie en Strategie

Hieronder kan je de volledige missie, visie en strategie van Westtoer nalezen.

Missie Westtoer

Westtoer bereidt, in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, het toeristisch-recreatief beleid voor én helpt dit uitvoeren. We ondersteunen het toerisme in West-Vlaanderen als economische sector. We trekken koopkracht van buiten de regio aan met aantrekkelijke toeristische producten en door West-Vlaanderen te promoten op relevante markten. We ondersteunen de bovenlokale openluchtrecreatie in West-Vlaanderen. We ontwikkelen attractieve, marktconforme producten en we communiceren hierover naar de West-Vlaamse bevolking en de toeristen die West-Vlaanderen bezoeken.

Gebouw Westtoer

Visie Westtoer

Westtoer wil als provinciebedrijf een meerwaarde genereren ten gunste van 4 types klanten.

De Provincie West-Vlaanderen

Als opdrachtgever is de Provincie West-Vlaanderen de belangrijkste klant van Westtoer.

 • We werken aan de algemene toeristische en recreatieve ontwikkeling van de provincie.
 • We leveren beleidsvoorbereidend werk en staan telkens in voor een sectorale beleidsnota toerisme en recreatie voor de provincie.
 • In het kader van de beheersovereenkomst werden er een twintigtal resultaatgebieden gedefinieerd waarbij Westtoer zorgt voor een concrete output inzake communicatie, marketing, events, MICE, onderzoek, strategische planningvorming, ondersteuning van de gemeenten, projecten, toeristische ontwikkeling en recreatie.
   

De West-Vlaamse gemeenten

Westtoer ondersteunt de gemeenten in hun toeristische ontwikkeling:

 • We delen onze kennis en informatie over toeristische en sectorale ontwikkelingen per regio.
 • We begeleiden ze bij toeristische en recreatieve projecten.
 • We formuleren strategische beleidsplannen. Daarin bepalen we een bovenlokaal toeristisch en recreatief beleid zowel op vlak van productontwikkeling als van marketing.
 • We zetten gezamenlijke, bovenlokale marketingacties op.
 • We behartigen de belangen van de West-Vlaamse gemeenten op Vlaamse niveau.
   

De ondernemers in de West-Vlaamse toeristische sector

Westtoer ondersteunt de toeristische ondernemingen in hun streven naar rendabiliteit en duurzame werkgelegenheid:

 • We delen onze kennis en informatie omtrent toeristische ontwikkelingen in West-Vlaanderen per sector.
 • We organiseren gezamenlijke promotieacties voor de West-Vlaamse regio's die ook de West-Vlaamse ondernemers ten goede komen.
 • We begeleiden ondernemingen in kwaliteits- en innovatietrajecten.
 • We behartigen de belangen van de West-Vlaamse ondernemers op Vlaams niveau.
   

De gebruikers van de toeristische en openluchtrecreatieve producten

Westtoer streeft naar een optimale beleving van de diverse bestemmingen/regio's in West-Vlaanderen:

 • We ontwikkelen eigentijdse en duurzame, toeristische en openluchtrecreatieve producten die beantwoorden aan de actuele behoeften van de toerist en recreant.
 • We gebruiken de gepaste informatiekanalen en distributiesystemen. Op die manier zorgen we ervoor dat deze producten bij de gebruikers terechtkomen.
 • We bewaken de kwaliteit van de aangeboden producten door tevredenheids-onderzoeken bij de gebruikers.
   

Strategie Westtoer

Westtoer realiseert de missie en de visie op basis van 6 krachtlijnen voor de werking van het bedrijf.

Westtoer zorgt voor een integrale aanpak op bovenlokaal niveau

Westtoer maakt gebruik van een integrale aanpak waarbij de diverse beleidsdomeinen relevant voor toerisme en openluchtrecreatie op elkaar zijn afgestemd:

 • We formuleren strategische beleidsplannen voor toeristische regio's. In die plannen worden de diverse aspecten van toerisme integraal aangepakt.
 • We formuleren een strategisch beleidsplan voor openluchtrecreatie voor heel de provincie West-Vlaanderen.
 • De verschillende afdelingen van Westtoer werken nauw samen rond de regio's, op vlak van kennisontwikkeling, marketing en toeristisch-recreatieve productontwikkeling.
 • We werken nauw samen en overleggen met de toeristische actoren in West-Vlaanderen en met actoren uit relevante beleidsdomeinen.
   

Westtoer werkt vanuit de filosofie van een dienstverlenend bedrijf

Westtoer moet zich richten op vier verschillende klantengroepen die elk hun eigen behoeften hebben:

 • We proberen de behoeften van de diverse klantengroepen juist te detecteren.
 • We zijn flexibel en passen ons aan de wijzigingen in de behoeften aan.
 • We leveren informatie en professioneel advies.
 • We zetten actief in op netwerkvorming.
 • We creëren een lobbyplatform voor de diverse actoren in West-Vlaanderen.
 • We doen consultancy voor derden op voorwaarde dat het gaat om een opdracht van algemeen belang.
   

Westtoer hanteert een selectieve benadering

Binnen de missie en de visie is een veelheid van taken opgenomen. We stellen vast dat een te hoge werkdruk om de hoek loert. Bovendien bieden niet alle aangebrachte voorstellen voldoende meerwaarde. We willen die risico's counteren door een selectieve benadering. Belangrijke criteria voor het aannemen van opdrachten zijn het bovenlokale karakter, te maken hebben met de provincie West-Vlaanderen en andere.
 

Westtoer vertrekt van een moderne managementbenadering

De sterkte van Westtoer zit in zijn human capital. Voor een goed beheer van dat human capital staat competentiemanagement centraal.
We motiveren onze mensen en bieden hen ontwikkelingsperspectieven. We formuleren klare en uitdagende verwachtingen.
We streven naar een resultaatgerichte aanpak. Daarbij vertrekken we van een helder uitgeschreven missie, visie en strategie, die als basis dienen voor onze organisatiestructuur.

'Structure follows strategy', en niet andersom. De structuur moet wendbaar zijn zodat we snel kunnen inspelen op opportuniteiten. We verlaten het strikt hiërarchische model en opteren meer en meer voor een matrixstructuur.

We hechten grote waarde aan de principes van:

 • besluitvaardigheid: we laten beslissingen niet te lang aanslepen, ook als we nog niet beschikken over alle informatie;
 • objectiviteit: we hebben oog voor verschillende invalshoeken en voor de meningen van anderen;
 • transparantie: we willen duidelijk communiceren over de genomen beslissingen;
 • efficiëntie: we streven naar een efficiënt tijdsbeheer en naar een kostenbewuste inzet van onze middelen.
   

Westtoer wil kennis ontwikkelen en delen

Westtoer streeft ernaar om kennis te verzamelen en ervaring op te doen op het vlak van toerisme en openluchtrecreatie. Die kennis en ervaring willen we delen met de actoren uit de sector.

Het is daarom nodig dat we op een continue manier:

 • kennis opdoen uit de praktijk, uit netwerken en desk research;
 • kennis verzamelen op basis van benchmarking en best practices in andere regio's en andere landen;
 • kennis inhuren wanneer die te gespecialiseerd is (en niet op een permanente manier ontwikkelbaar binnen Westtoer zelf);
 • kennis delen binnen de diverse afdelingen van Westtoer;
 • een evenwicht zoeken binnen Westtoer tussen specialistisch en generalistisch denken;
 • streven naar een samengaan van conceptueel denken en praktijkervaring;
 • kennis delen met de diverse actoren in West-Vlaanderen.
   

Westtoer wil zich sterker positioneren binnen zijn ruimere omgeving

Westtoer investeert in een sterke externe communicatie. We geloven in onze eigen kracht en we willen geregeld communiceren over wat Westtoer doet.
We hebben een sterke aanwezigheidspolitiek in tal van samenkomsten van publieke en private actoren (overlegfora, studiedagen, openingen, evenementen, enz.).

Door de coronacrisis kunnen openingsuren en dienstregelingen afwijken. Contacteer bij twijfel best de ondernemer zelf.
Ga je momenteel wat vaker op stap in eigen land? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks leuke tips voor recreatieve uitstappen in West-Vlaanderen!

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF