Kenniscentrum

Onderzoeken

Algemeen

Recreatieve fietsers op het West-Vlaamse fietsnetwerk, 2018
Vakantieganger in de Vlaamse regio's, 2017
Verenigingen op daguitstap, 2011
Pilootonderzoek naar daguitstappen van de Belg, 2010-2011

Het Brugse Ommeland

Vakantieganger in het Brugse Ommeland, 2017
Recreatieve gebiedsvisie Bulskampveld en Brugse Rand, 2009
Meet- en onderzoeksproject fietsnetwerk Brugse Ommeland, 2009

De Leiestreek

Vakantieganger in de Leiestreek, 2017
Meet- en onderzoeksproject fietsnetwerk Leiestreek, 2013
Meet- en onderzoeksproject fietsnetwerk Leiestreek, 2008

De Westhoek

Vakantieganger in de Westhoek, 2017
Onderzoek Great War - WOI-bezoekers in de Westhoek, 2014
Bezoekersonderzoek streekmusea Westhoek en Noord-Frankrijk, 2014
Toeristische valorisatie van erfgoed uit de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek 
Meet- en onderzoeksproject fietsnetwerk Westhoek, 2008 
Evaluatie van het wandelnetwerk Heuvelland, 2004 

Recreatieve fietsers op het West-Vlaamse fietsnetwerk, 2018

In het kader van het Interreg-project Eurocyclo en met financiering van de provincie West-Vlaanderen voerde Westtoer een onderzoek uit bij de recreatieve fietser op het West-Vlaamse fietsnetwerk in de periode april tot november 2018. De doelstellingen van dit onderzoek waren tweeledig: enerzijds het actualiseren van de parameters die gebruikt worden om het volume van fietsers in te schatten en anderzijds een inzicht krijgen in het profiel,  het planproces,  de motivaties,  de tevredenheid en  het gedrag en bestedingen van de huidige recreatieve gebruikers van het fietsnetwerk.

Met 5,1 miljoen tevreden fietsers in 2018 wordt het netwerk nog steeds intensief gebruikt. 39% van deze mensen maakt ook effectief gebruik van het knooppuntensysteem. Met een besteding van 16€ per persoon zorgen deze fietstochten voor een economische return van 80 miljoen euro. Opvallende gebruikers zijn de fietsers met een elektrische fiets, goed voor een aandeel van 44%. Ze zijn gemiddeld ouder dan de andere fietsers. Het lijkt erop dat de opkomst van de elektrische fiets ervoor zorgt dat de recreatieve fietser zijn hobby langer zal kunnen uitoefenen.
PDFrecreatieve_fietsers_fietsnetwerk_westvlaanderen

Vakantieganger in de Vlaamse regio's, 2017

Jaarlijks komen ongeveer 2,3 miljoen Belgen en Nederlanders op vakantie in één van de 16 Vlaamse regio’s.  Met Westtoer als trekker hebben de 5 provinciale toeristische organisaties een nieuw onderzoek uitgevoerd bij Belgische en Nederlandse vakantiegangers die verblijven in één van de 16 Vlaamse regio’s (Vlaanderen zonder de Kust en de Kunststeden). Via een online bevraging peilden we naar de motivatie, activiteiten, tevredenheid en bestedingen van gasten die verbleven in hotels, gastenkamers, vakantiewoningen, campings en vakantieparken.

De belangrijkste resultaten voor de vakantieganger in Vlaamse regio's:
PDFvakantieganger_vlaamseregios

Verenigingen op daguitstap, 2011

Voor tal van steden en gemeenten is het dagtoerisme voor groepen een belangrijk marktsegment. Verenigingen vormen daarbij een belangrijk onderdeel van het groepscliënteel van attracties en musea naast scholen en bedrijven. Diverse actoren zijn actief op de markt van daguitstappen door verenigingen: lokale diensten voor toerisme, attracties en musea alsook autocaristen. Maar weinig is bekend over deze markt. Westtoer organiseerde daarom een onderzoek bij Vlaamse verenigingen ter ondersteuning van deze actoren met het doel om verenigingen op een meer gerichte en efficiënte manier te benaderen. 

De resultaten van deze studie
PDFra_alg_verenigingen_daguitstap.pdf

Pilootonderzoek naar daguitstappen van de Belg 2010-2011

De provinciale toeristische organisaties - waaronder Westtoer, het Steunpunt Toerisme en Recreatie en het agentschap Toerisme Vlaanderen zijn de opdrachtgevers van het allereerste onderzoek waarin de activiteiten van Belgen tijdens daguitstappen onder de loep worden genomen.

De belangrijkste resultaten van het onderzoek Dagtoerisme 2010-2011
PDFra_alg_belg_daguitstap.pdf

Vakantieganger in het Brugse Ommeland, 2017

Wie komt op vakantie in het Brugse Ommeland ? Waarom kiest men specifiek voor deze regio? En waarom kiest men voor een bepaald logies?  Wat doen ze tijdens hun vakantie ? En welke verschillen zijn er tussen gasten op hotel, gastenkamer en vakantiewoning?

Lees hier de belangrijkste resultaten voor Belgische vakantiegangers in het Brugse Ommeland uit het onderzoek bij vakantiegangers in Vlaamse regio's, een onderzoek uitgevoerd door Westtoer in samenwerking met de andere provincies.
PDFvakantieganger_brugse_ommeland.pdf
PDFflyer_vakantieganger_brugse_ommeland.pdf

Recreatieve gebiedsvisie Bulskampveld en Brugse Rand, 2009

De Provincie West-Vlaanderen gaf aan Westtoer de opdracht om een recreatieve gebiedsvisie op te maken voor het randstedelijke gebied van Brugge enerzijds en het gebied rond Bulskampveld anderzijds. Dit als input voor het Landinrichtingsproject "Brugse veldzone" van de Vlaamse Landmaatschappij. Het eerste deel van de studieopdracht, een recreatieve gebiedsvisie van het historische Bulskampveld werd opgeleverd in oktober 2009 en beschrijft hoe het Bulskampveld beter kan gepositioneerd kan worden als recreatief bestemmingsgebied. Er worden enkele maatregelen voorgesteld om een "landschapspark Bulskampveld" te ontwikkelen met de nadruk op recreatief medegebruik en met respect voor andere sectoren zoals natuur en landbouw.

Wilt u de volledige studie raadplegen, dan kan u dit hier nalezen:
Recreatieve gebiedsvisie Bulskampveld - Studie 
PDFra_bol_bulskampveld_studie.pdf
Recreatieve gebiedsvisie Bulskampveld - Kaarten
PDFra_bol_bulskampveld_kaarten.pdf

Het tweede deel van de studieopdracht die werd opgeleverd in 2010, focuste op de recreatiemogelijkheden in de groene rand van Brugge. Naast een uitgebreide inventarisatie van het huidige recreatieaanbod werden ook voorstellen gedaan om dit aanbod te verbeteren. Zo worden er suggesties gedaan om het groen-blauwe netwerk beter uit te werken als veilige verbinding tussen stad en buitengebied, voorstellen gedaan voor de inrichting van 2 stadsrandbossen en voor de verbetering van het aanbod aan routegebonden recreatie. De lokale bewoner staat hierin centraal maar er worden ook enkele recreatieve producten op maat van de verblijfstoerist voorgesteld.

Wilt u de volledige studie raadplegen, dan kan u dit hier nalezen:
Recreatieve gebiedsvisie Brugse Rand - Studie
PDFra_bol_brugserand_studie.pdf
Recreatieve gebiedsvisie Brugse Rand - Kaarten
 

Meet- en onderzoeksproject fietsnetwerk Brugse Ommeland, 2009

Het provinciaal autonoom overheidsbedrijf Westtoer voerde in de loop van 2008 een meet- en onderzoeksproject uit naar de impact van het fietsnetwerk van het Brugse Ommeland op de regio.

Concreet heeft het onderzoeksproject 'Meet- en onderzoeksproject fietsnetwerk Brugse Ommeland' volgende doelstellingen:

inschatten van het totaal aantal recreatieve fietsers op het fietsnetwerk van het Brugse Ommeland op jaarbasis;
inschatten van de omzet op jaarbasis gegenereerd door fietsers op het fietsnetwerk;
inzicht verkrijgen in het profiel, het gedrag en het bestedingspatroon van de netwerkfietser op het fietsnetwerk van het Brugse Ommeland;
meten van de tevredenheid van de recreatieve netwerkfietser en van daaruit formuleren van beleidsvoorstellen voor het verbeteren van de kwaliteit van de beleving op het fietsnetwerk;
een systeem opzetten waarbij ook het aantal fietsers (en de omzet) ingeschat kan worden in de komende jaren met een beperkte inzet van middelen = implementatie van een permanent meetsysteem.

 De powerpoint presentatie van het onderzoek
PDFpr_bol_fnw.pdf

Vakantieganger in de Leiestreek, 2017

Wie komt op vakantie in de Leiestreek ? Waarom kiest men specifiek voor deze regio? En waarom kiest men voor een bepaald logies?  Wat doen ze tijdens hun vakantie ? En welke verschillen zijn er tussen gasten op hotel en gastenkamer?

Lees hier de belangrijkste resultaten voor Belgische vakantiegangers in de Leiestreek uit het Onderzoek bij vakantiegangers in Vlaamse regio’s, een onderzoek uitgevoerd door Westtoer in samenwerking met de andere provincies.
PDFvakantieganger_leiestreek.pdf
PDFflyer_vakantieganger_leiestreek.pdf

Meet- en onderzoeksproject fietsnetwerk Leiestreek, 2013

Binnen Actie 2 van het Interreg IV-project I3VT voert Westtoer samen met Toerisme Oost-Vlaanderen onderzoek uit naar de fietsers op het fietsnetwerk Leiestreek.
De eerste doelstelling van dit onderzoek is een inschatting maken van het volume fietsers op het fietsnetwerk. Nieuwe tellers en parameters leiden tot een actualisering van het vorige fietsonderzoek.
Naast het volume-onderzoek voert Westtoer ook een bevraging uit onder de fietsers in de Leiestreek. Hierdoor kan Westtoer inzicht krijgen in het profiel, het gedragspatroon en de bestedingenvan de recreatieve fietsers op het fietsnetwerk van de Leiestreek.

De deelnemers aan het onderzoek maakten kans om één van de prijzen te winnen. De gelukkige winnaars zijn ondertussen gekend.

1,2 miljoen recreatieve fietsers op het fietsnetwerk van de Leiestreek
PDFpb_leie_fietsnetwerk_2013.pdf

Onderzoek bij recreatieve fietsers op het fietsnetwerk van de Leiestreek
PDFppt_leie_fietsnetwerk_2013.pdf

Meet- en onderzoeksproject fietsnetwerk Leiestreek, 2008

Dit project is uitgevoerd door Westtoer, medegefinancierd door Toerisme Oost-Vlaanderen en Europa in het kader van het Interreg III project "Kennisontwikkeling Impact Toerisme"

In het fietsseizoen van 2007 heeft Westtoer een uitgebreid onderzoek gevoerd onder de fietsers op het fietsnetwerk van de Leiestreek. Dit onderzoek werd medegefinancierd door Toerisme Oost-Vlaanderen en Europa in het kader van het Interreg III project: “Kennisontwikkeling Impact Toerisme”. Het onderzoek had als doel het inschatten, op jaarbasis, van het totaal aantal recreatieve fietsers op het fietsnetwerk van de Leiestreek en het inschatten van de omzet die zij genereren. Dit moest op een zodanige manier gebeuren dat diezelfde inschatting jaar na jaar opnieuw kan gemaakt worden met een beperkte inzet van middelen, met andere woorden er moest een permanent meetsysteem uitgewerkt worden op het fietsnetwerk. Het onderzoek moest ook een inzicht verlenen in het profiel, het gedrag en het bestedingspatroon van de netwerkfietser in de Leiestreek. Bovendien is ook de tevredenheid van de recreatieve netwerkfietser bepaald en van daaruit werden beleidsvoorstellen geformuleerd voor het verbeteren van de kwaliteit van de beleving op het fietsnetwerk.

De voornaamste conclusies uit het onderzoek
PDFra_ls_fnw_2008.pdf

Vakantieganger in de Westhoek, 2017

Wie komt op vakantie in de Westhoek ? Waarom kiest men specifiek voor deze regio? En waarom kiest men voor een bepaald logies?  Wat doen ze tijdens hun vakantie ? En welke verschillen zijn er tussen gasten op hotel, gastenkamer en vakantiewoning?

Lees hier de belangrijkste resultaten voor Belgische vakantiegangers in de Westhoek uit het Onderzoek bij vakantiegangers in Vlaamse regio’s, een onderzoek uitgevoerd door Westtoer in samenwerking met de andere provincies.
PDFvakantieganger_westhoek.pdf
PDFflyer_vakantieganger_westhoek.pdf

Onderzoek Great War - WOI-bezoekers in de Westhoek, 2014

Binnen het Europees Interreg IVa 2 Zeeën project Great War onderzocht het Kenniscentrum van Westtoer het WO I-toerisme in de Westhoek. Bedoeling is om het aantal WO I-bezoekers dat voor de start van de herdenking naar de Westhoek komt in kaart te brengen. Verder peilen we naar het profiel, hun motivatie, de bezochte sites en de plannen voor de periode '14-'18. De eerste resultaten zijn gekend:

Onderzoek Great War - WO I-bezoekers in de Westhoek
PDFppt_wh_bezoekerscijfers_2014.pdf

Bezoekersonderzoek streekmusea in de Westhoek en Noord-Frankrijk, 2014

Als museum is het belangrijk te bepalen wie uw doelpubliek is zodat u deze via een eigen strategie kunt benaderen. In kader van het Europees project Vlamuse zette Westtoer een bezoekersonderzoek op om het publiek van Belgische en Franse streekmusea beter te leren kennen.

Om zicht te krijgen op de bezoekers van de musea werden verschillende methodes gebruikt. Gegevens uit de bestaande attractiebarometer van Westtoer werden aangevuld met een korte i-Pad bevraging aan de balie van de deelnemende streekmusea en met een uitgebreidere bevraging.

Onderzoek streekmusea

Toeristische valorisatie van erfgoed uit de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek met het oog op 100 jaar Groote Oorlog (2014-18)

Met de 100jarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog in het vooruitzicht, heeft Westtoer in opdracht van de Vlaamse Regering, en samen met Toerisme Vlaanderen een studie geschreven voor de toeristische ontsluiting van het WOI-product in de Westhoek. Deze studie dient als handboek voor de verdere ontwikkeling van het oorlogstoerisme in de Westhoek en bevat naast een analyse van de huidige situatie, een actieplan met concrete voorstellen naar productontwikkeling, marketing en beleid toe.

Wilt u de volledige studie raadplegen, dan kan u dit hier nalezen:

Toeristische valorisatie van erfgoed uit de Eerste Wereldoorlog - Studie  
PDFra_wh_woi_studie.pdf
Toeristische valorisatie van erfgoed uit de Eerste Wereldoorlog - Kaarten  

Toeristische valorisatie van erfgoed uit de Eerste Wereldoorlog - Synthese 
PDFra_wh_woi_synthese.pdf

Meet- en onderzoeksproject fietsnetwerk Westhoek, 2008

In het fietsseizoen van 2006 heeft Westtoer een uitgebreid onderzoek gevoerd onder de fietsers op het fietsnetwerk van de Westhoek. Het onderzoek had als doel het inschatten, op jaarbasis, van het totaal aantal recreatieve fietsers op het fietsnetwerk van de Westhoek en het inschatten van de omzet die zij genereren. Dit moest op een zodanige manier gebeuren dat diezelfde inschatting jaar na jaar opnieuw kan gemaakt worden met een beperkte inzet van middelen, met andere woorden er moest een permanent meetsysteem uitgewerkt worden op het fietsnetwerk. Het onderzoek moest ook een inzicht verlenen in het profiel, het gedrag en het bestedingspatroon van de netwerkfietser in de Westhoek. Bovendien is ook de tevredenheid van de recreatieve netwerkfietser bepaald en van daaruit werden beleidsvoorstellen geformuleerd voor het verbeteren van de kwaliteit van de beleving op het fietsnetwerk.

Het onderzoek rond het fietsnetwerk Westhoek is het eerste onderzoek in West-Vlaanderen waar de methodologie voor meten en onderzoek op een fietsnetwerk werd uitgetest en met succes toegepast.

De voornaamste conclusies uit het onderzoek
PDFra_wh_fnw_2008.pdf

Evaluatie van het wandelnetwerk Heuvelland, 2004

Sinds 15 juli 2004 is in de West-Vlaamse gemeente Heuvelland het wandelnetwerk Heuvelland in gebruik. In een gebied van ruim 45 km² werden meer dan 100 km wandelpaden gerealiseerd die via een systeem van knooppunten werden bewegwijzerd. Er werd ook een (proef)kaart van het wandelgebied opgemaakt.
Dit nieuwe concept van recreatief wandelen - een pilootproject van Toerisme Vlaanderen in samenwerking met onder meer Westtoer en het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels - werd door Westtoer geëvalueerd aan de hand van een schriftelijke enquête bij de gebruikers van het netwerk.
Bedoeling was inzicht te verkrijgen in het profiel van de wandelaar en in de specifieke kenmerken van wandeltochten op het netwerk. Er werd tevens gepeild naar de tevredenheid over zowel netwerk als kaart.

De voornaamste conclusies uit het onderzoek:

  • Ruim de helft van de wandelaars op het wandelnetwerk is tussen 35 en 54 jaar oud; 37% is zelfs ouder dan 55 jaar; nauwelijks 10% is jonger dan 35. Het wandelnetwerk trekt dus een ouder publiek aan.
  • Op het netwerk worden bijna uitsluitend lusvormige of bijna lusvormige wandeltochten ondernomen. Slechts 4% van de wandelaars maakt een doorgaande wandeltocht.
  • De gemiddelde wandelafstand bedraagt 9 km. Toch maakt niet minder dan 30% van de wandelaars tochten van 10 km en langer.
  • De vaakst genoemde vertrekknooppunten zijn Kemmel en Westouter, gevolgd door Loker, De Klijte, Dranouter en de respectievelijke heuveltoppen zelf (Rode Berg, Kemmelberg en Zwarte Berg).
  • Belangrijk bij de keuze van het vertrekpunt zijn de aanwezigheid van voldoende parkeergelegenheid, de ligging nabij het logies of nabij een café of restaurant en de algemene aantrekkelijkheid van de omgeving.
  • De algemene tevredenheid over het concept wandelnetwerk is bijzonder hoog: niet minder dan 96% van de respondenten geeft de beoordeling "zeer goed" tot "uitstekend".
  • De redenen voor deze positieve beoordeling liggen in de vrijheid die het systeem biedt (vrije keuze van afstand of vertrekpunt), het gebruiksgemak ervan en de flexibiliteit (zo kan de wandeling op elk moment aangepast worden aan zich wijzigende omstandigheden).
  • Voor verbetering vatbaar zijn vooral het aantal rustpunten (zitbanken) langs de verschillende trajecten en de wandelkaart (leesbaarheid en aanduiding van praktische informatie). Sindsdien werd een definitieve wandelkaart opgesteld.
  • Concluderend werd gesteld dat wandelnetwerken een waardevolle kwalitatieve aanvulling zijn van het bestaande wandelaanbod, met die nuancering dat ze niet zomaar overál gerealiseerd kunnen worden omdat het succes van een dergelijk concept in hoge mate afhankelijk is van de kwaliteit van de landschappelijke omgeving.

Door de coronacrisis kunnen openingsuren en dienstregelingen afwijken. Contacteer bij twijfel best de ondernemer zelf.
Ga je momenteel wat vaker op stap in eigen land? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks leuke tips voor recreatieve uitstappen in West-Vlaanderen!

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF