Driejaarlijkse West-Vlaamse toerismeprijzen

Voorwaarden

 


 

Organisatie

 • De ‘West-Vlaamse Toerisme Prijzen’ is een wedstrijd zonder aankoopverplichting, georganiseerd door het autonoom provinciebedrijf Westtoer, Koning Albert I-laan 120 te 8200 Sint-Michiels Brugge.

 

Deelnemingsvoorwaarden

 • Door deel te nemen aan deze wedstrijd, verklaart elke deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden en kan achteraf geen verzet aantekenen over zijn deelname of de procedure van de wedstrijd. Verder aanvaardt elke deelnemer hierbij de (bijkomende) beslissingen die Westtoer in verband met de wedstrijd zal treffen.
 • Een kandidatuur is pas geldig wanneer Westtoer een volledig ingevuld deelnemingsformulier ontvangt binnen de opgegeven inschrijvingsperiode. Voor elke kandidaat wordt tevens een gedocumenteerd overzicht van de verdiensten/realisaties verwacht. 
  • Een kandidaat kan zichzelf voordragen of voorgedragen worden. 
  • Westtoer kan beslissen om de termijn van de kandidatuurstelling te verlengen.
  • Kandidaturen kunnen tot 24 april 2018 ingediend worden. 
  • Via deze pagina kan een formulier tot kandidatuurstelling gedownload worden.
 • Deelnemen aan deze wedstrijd is gratis.
 • De uitslagen van de wedstrijd zijn bindend en onherroepelijk. Ze kunnen niet worden aangevochten.
 • Wie kan in aanmerking komen om deel te nemen?
  • Personen dienen te werk gesteld te zijn, of mandataris of zaakvoerder te zijn van een bedrijf of organisatie waarvan de hoofd- of maatschappelijke zetel in West-Vlaanderen ligt.
  • Voor bedrijven en organisaties dient hun (hoofd- of maatschappelijke) zetel in West-Vlaanderen te liggen.
  • Gemeenten moeten in West-Vlaanderen liggen. 
 • Wie komt niet in aanmerking om deel te nemen?
  • Personen die op datum van de uitreiking van de prijs actief zijn als personeelslid of als lid van de Raad van Bestuur van Westtoer apb en hun directe familieleden.
  • In het geval van bedrijven of organisaties: Westtoer apb, het provinciebestuur van West-Vlaanderen met inbegrip van de verzelfstandigde entiteiten POM en Inagro, de Vlaamse en federale overheid en afgeleide agentschappen en organisaties.
   .

Selectie van de laureaten en de winnaars

 • Westtoer en de jury beslissen over de laureaten en de winnaars in de diverse categorieën. 
  (Een ‘laureaat’ is een kandidaat voor de West-Vlaamse toerismeprijzen, van wie de jury oordeelt dat zijn kandidatuur erg waardevol is en verdient om genomineerd te worden als kanshebber op een prijs. Uit deze laureaten kiest de jury telkens een winnaar per prijs.)
  De uitslagen van de wedstrijd zijn bindend en onherroepelijk. Ze kunnen niet worden aangevochten.
 • De jury wordt samengesteld uit volgende personen. Deze samenstelling kan gewijzigd worden:
  Externe juryleden
  • Saskia Van Laere (Directeur Logeren in Vlaanderen)
  • Els Lowyck (Toerisme Vlaanderen)
  • Ilse Vanderhaeghe (Dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Provincie West-Vlaanderen)
  • Kurt Neyrynck (Voorzitter Vzw Gent Hotels) - onder voorbehoud
  • Dirk Metsu (Algemeen secretaris Recread)
  • Bart Vermeulen (directeur vzw Toeristische Attracties)
  • Steve Van den Kerkhof (CEO Plopsa)
  • Orfee Geldhof (programmaverantwoordelijke Radio 2)

Interne juryleden

 • Franky De Block, voorzitter Raad van Bestuur van Westtoer apb,
 • fungeert als voorzitter van de jury
 • Jef Verschoore, ondervoorzitter Westtoer apb
 • Carine De Jonghe, secretaris Westtoer apb
 • Stefaan Gheysen, algemeen directeur Westtoer apb
 • Luc Abbeloos, directeur marketing Westtoer apb
 • Josephine Fassaert, teammanager toeristische ontwikkeling Westtoer apb
   

Prijzen

 • Elke winnaar ontvangt een prijs.
  • Prijs van verdienste: de winnaar ontvangt een kunstwerk.
  • Innovatie- en creativiteitsprijs: de winnaar ontvangt 2 500 euro.
  • Beste toeristische ondernemer: de 4 winnaars (1 per regio) ontvangen een kunstwerk. 
 • De laureaten ontvangen een oorkonde.
 • De prijzen zijn niet wijzigbaar of ruilbaar in contanten.
 • De winnaars en de laureaten worden persoonlijk verwittigd. Zij worden gevraagd aanwezig te zijn op het uitreikingsmoment.
   

Gebruik persoonsgegevens

 • De persoonsgegevens die Westtoer over de kandidaten verzamelt, vallen onder toepassing van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 • Door deel te nemen verleent elke kandidaat zijn onvoorwaardelijke toestemming om zijn gegevens uit de kandidatuurstelling te gebruiken in Westtoerpublicaties (online, sociale media, print, …) en eventuele publicaties in de media in het kader van de toerismeprijzen.
 • Kandidaten die voorgedragen worden door een bedrijf, organisatie of bestuur moeten door de voordrager in kennis gesteld worden van deze kandidatuurstelling en deze ook accepteren. Deze acceptatie houdt in dat de kandidaat zijn onvoorwaardelijke toestemming geeft om zijn gegevens uit de kandidatuurstelling te gebruiken in Westtoerpublicaties (online, sociale media, print, …) en eventuele publicaties in de media.
 • Indien de kandidaat genomineerd wordt als laureaat, zal hem ook beeldmateriaal gevraagd worden. De kandidaat garandeert hierbij over de rechten voor dit beeldmateriaal te beschikken en vrijwaart Westtoer van alle aansprakelijkheid met betrekking tot de auteursrechten op dit beeld. Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden in Westtoerpublicaties (online, sociale media, print, …) en in publicaties in de media.
   

Rechten en aansprakelijkheid

 • Westtoer behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Westtoer of derden.
 • Westtoer behoudt zich het recht voor de gewonnen prijs uit te keren aan een reservewinnaar indien blijkt dat de winnaar niet aan de gestelde voorwaarden voldoet.
 • Westtoer behoudt zich tevens het recht voor om de wedstrijd, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 • Westtoer is niet aansprakelijk voor enige schade, noch kosten, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op welke wijze dan ook met de wedstrijd verband houdt.
  Westtoer kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade die ontstaat door netwerkstoringen of problemen met hard- en software en daarmee samenhangend verlies of onvolledige registratie van gegevens.
 • De West-Vlaamse Toerismeprijzen en dit wedstrijdreglement zijn onderworpen aan Belgisch recht..
   
 
Dit wedstrijdreglement kan hier gedownload worden.

Door de coronacrisis kunnen openingsuren en dienstregelingen afwijken. Contacteer bij twijfel best de ondernemer zelf.
Ga je momenteel wat vaker op stap in eigen land? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks leuke tips voor recreatieve uitstappen in West-Vlaanderen!

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF